Již 19 let pro žurnalisty spolehlivým partnerem

Navštivte nás na Facebook

Zásady ochrany osobních údajů

Váš zájem o naše sdružení nás velmi těší. Ochrana osobních údajů má pro společnost DFJ e.V. mimořádně vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti DFJ e.V. je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však chce některá osoba využívat speciální služby našeho podniku prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro ně právní předpis, vyžádáme si zásadně souhlas dotyčné osoby.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo dotčené osoby, musí být vždy v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro sdružení DFJ e.V.. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou dotyčné osoby informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Sdružení DFJ e.V. jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat přes internet však mohou podléhat bezpečnostním zranitelnostem, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. Definice pojmů
Prohlášení o ochraně osobních údajů sdružení DFJ e.V. vychází z pojmů použitých evropskou směrnicí a nařízením při vydání základního nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

(a) Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen " osoba, jíž se údaje týkají"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) Osoba, které se údaje týkají
Dotčenou osobou je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

(c) Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování
Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny místa.

f) Pseudoanonymizace
Pseudoanonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

(g) Odpovědná osoba nebo správce údajů
Správce nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

(i) Příjemce
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

j) třetí strana
Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

k) Souhlas
Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní a informovaný projev vůle dotčené osoby ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým dotčená osoba vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.

2. Název a adresa správce údajů
Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

DFJ e.V.
Dr. Schellerer Str. 59
94234 Viechtach
Deutschland
Tel: +49 (0) 99 42 / 94 95 96 3
E-Mail: info@dfj-ev.de
Website: https://www.dfj-ev.de

3. Soubory cookie
Webové stránky společnosti DFJ e.V. používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Četné webové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. Díky tomu mohou navštívené internetové stránky a servery rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může společnost DFJ e.V. poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provede webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, prostřednictvím souboru cookie.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

Pokud chcete nastavení změnit pomocí našeho nástroje Cookie-Consent-Tool, klikněte zde: Otevřít nástroj pro souhlas se soubory cookies

4. Shromažďování obecných údajů a informací
Webové stránky společnosti DFJ e.V. shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když daný uživatel nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost DFJ e.V. nevyvozuje žádné závěry o dotčené osobě. Tyto informace jsou spíše potřebné (1) ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) k zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních technologických systémů a technologie našich webových stránek a (4) k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost DFJ e.V. na jedné straně analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace a na druhé straně s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku, abychom v konečném důsledku mohli zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5 Registrace na našich webových stránkách
Dotyčná osoba má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Osobní údaje, které jsou v tomto procesu předávány správci, vyplývají z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro vnitřní potřebu správce a pro jeho vlastní účely. Správce může zajistit předání údajů jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, kteří rovněž použijí osobní údaje výhradně pro interní použití, které lze přičíst správci.

Při registraci na webových stránkách správce se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá s ohledem na to, že pouze tak lze zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby tyto údaje umožňují objasnit spáchané trestné činy. V tomto ohledu je uchovávání těchto údajů nezbytné pro ochranu správce údajů. Tyto údaje se zásadně nepředávají třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.

Registrace dotčené osoby dobrovolným poskytnutím osobních údajů slouží správci k tomu, aby mohl dotčené osobě nabídnout obsah nebo služby, které mohou být z povahy věci nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z údajů správce.

Správce poskytne každé dotčené osobě na její žádost kdykoli informace o tom, které osobní údaje týkající se dotyčné osoby jsou uchovávány. Správce dále opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo pokyn dotčené osoby, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi týkajícími se uchovávání údajů. V této souvislosti jsou subjektu údajů k dispozici všichni zaměstnanci správce jako kontaktní osoby.

6. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek
Na základě zákonných ustanovení obsahují webové stránky společnosti DFJ e.V. údaje, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším sdružením, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud dotčená osoba kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané dotčenou osobou se uloží automaticky. Tyto osobní údaje, které dotyčná osoba dobrovolně předá správci, budou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování dotyčné osoby. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

7. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů
Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech, kdy to stanoví evropská směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. Práva dotčené osoby
a) Právo na potvrzení
Každá dotčená osoba má podle evropské směrnice a nařízení právo získat od správce potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Pokud si dotčená osoba přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

(b) Právo na přístup
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli od správce bezplatně získat informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropská směrnice a nařízení dále přiznávají dotčené osobě přístup k následujícím informacím:

účely zpracování
kategorie zpracovávaných osobních údajů
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací.
pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby
existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování.
existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu.
pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na dotyčnou osobu.
Dotyčná osoba má dále právo získat informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má dotyčná osoba rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.
Pokud si dotčená osoba přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.
c) Právo na opravu

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo na neprodlenou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Dotčená osoba má dále právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

Pokud si dotčená osoba přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

(d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo na to, aby správce neprodleně vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
Dotčená osoba odvolá souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
Dotčená osoba vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo dotčená osoba vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 DS-GVO.
Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů.
Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a dotčená osoba si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností DFJ e.V., může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti DFJ e.V. zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností DFJ e.V. a naše sdružení jako správce je povinen vymazat osobní údaje podle čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů, provede společnost DFJ e.V. vhodná opatření, včetně technických opatření, aby umožnila ostatním správcům dosáhnout výmazu osobních údajů, provede přiměřená opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, aby informoval ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že dotčená osoba požádala tyto ostatní správce údajů o vymazání všech odkazů na osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, ledaže je zpracování nezbytné. Zaměstnanec společnosti DFJ e.V. zajistí v jednotlivých případech nezbytné.

(e) Právo na omezení zpracování
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů dotčená osoba zpochybňuje po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.
Zpracování je neoprávněné, dotčená osoba vznese námitku proti výmazu osobních údajů a namísto toho požádá o omezení používání osobních údajů.
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Dotčená osoba vznesla námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.
Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a dotčená osoba si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených sdružením DFJ e.V., může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti DFJ e.V. zajistí omezení zpracování.

(f) Právo na přenositelnost údajů
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dotčená osoba má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při výkonu práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR má dotčená osoba právo na přímé předání osobních údajů od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může dotčená osoba kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti DFJ e.V...

(g) Právo vznést námitku
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DS-GVO. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

V případě vznesení námitky nebude sdružení DFJ e.V. osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost DFJ e.V. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese u sdružení DFJ e.V. námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, sdružení DFJ e.V. již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má dotčená osoba z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají a které provádí sdružení DFJ e.V. pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může dotčená osoba obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance sdružení DFJ e.V. nebo na jiného zaměstnance. Dotčená osoba má rovněž možnost uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a to bez ohledu na směrnici 2002/58/ES.

(h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování.
Každá dotčená za předpokladu, že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a že toto právo stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů dotčené osoby, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem této osoby.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a správcem nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem dotčené osoby, provede DFJ e.V. vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů dotčené osoby, která zahrnují alespoň právo na účast dotčené osoby na straně správce, na vyjádření jejího názoru a na napadení rozhodnutí.

Pokud si dotčená osoba přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

i) Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud si dotčená osoba přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

9. Ochrana údajů u přihlášek a v přijímacím řízení
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy žadatel předkládá správci příslušné dokumenty žádosti elektronickými prostředky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách. Pokud správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, dokumenty žádosti se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud s tímto výmazem nejsou v rozporu žádné jiné oprávněné zájmy správce. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

10. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a uplatňování služby Google Analytics (s funkcí anonymizace).
Správce integroval na tyto webové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Analýza webu je shromažďování, sestavování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, z jaké webové stránky subjekt údajů na webovou stránku vstoupil (tzv. referrery), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Analýza webu slouží především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem součásti Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce používá doplněk "_gat._anonymizeIp" pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics. Prostřednictvím tohoto doplňku je IP adresa internetového připojení subjektu údajů zkrácena a anonymizována společností Google, pokud je přístup na naše internetové stránky uskutečněn z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat návštěvnost našich webových stránek. Společnost Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování online přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Služba Google Analytics ukládá soubor cookie do systému informačních technologií dotčené osoby. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Google Analytics předat údaje společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění vyúčtování provizí.

Prostřednictvím souboru cookie se ukládají osobní údaje, například čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv subjektu údajů na našich webových stránkách. Pokaždé, když subjekt údajů navštíví naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Dotčená osoba má dále možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s používáním těchto webových stránek, jakož i proti zpracování těchto údajů společností Google, a zabránit takovému zpracování. Za tímto účelem si dotčená osoba musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmí být přenášeny žádné údaje a informace o návštěvách internetových stránek. Společnost Google považuje instalaci doplňku prohlížeče za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotčenou osobou nebo jinou osobou, která je pod její kontrolou, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo aktivovat.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobnější vysvětlení služby Google Analytics najdete pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Google Analytics deaktivovat

11. Ustanovení o ochraně údajů při používání a uplatňování služby YouTube
Správce má na této webové stránce integrované součásti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je prohlížet, hodnotit a komentovat, rovněž bezplatně. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny typy videí, a proto jsou prostřednictvím internetového portálu přístupné kompletní filmové a televizní pořady, ale také hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotčené osoby automaticky přinucen příslušnou komponentou YouTube stáhnout reprezentaci příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube najdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotčená osoba navštívila, když byla vyvolána podstránka obsahující video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je přihlášena na YouTube současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda dotčená osoba klikne na video na YouTube, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány YouTube a Googlu, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google jsou uvedeny v ustanoveních o ochraně údajů zveřejněných společností YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Způsob platby: ustanovení o ochraně údajů týkající se PayPal jako způsobu platby
Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti služby PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, které představují virtuální soukromé nebo firemní účty. Kromě toho PayPal nabízí možnost zpracování virtuálních plateb prostřednictvím kreditních karet, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal se spravuje prostřednictvím e-mailové adresy, proto neexistuje klasické číslo účtu. Služba PayPal umožňuje iniciovat online platby třetím stranám nebo přijímat platby. Společnost PayPal rovněž přebírá funkce správce a nabízí služby ochrany kupujícího.

Evropskou společností provozující PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko.

Pokud dotčená osoba zvolí v našem internetovém obchodě při objednávce jako možnost platby službu "PayPal", údaje o ní se automaticky předají společnosti PayPal. Výběrem této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby.

Osobní údaje předávané společnosti PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje, které jsou nezbytné pro zpracování platby. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro zpracování kupní smlouvy, jsou také osobní údaje, které se vztahují k příslušné objednávce.

Účelem předávání údajů je zpracování plateb a prevence podvodů. Správce předá osobní údaje společnosti PayPal zejména v případě, že existuje oprávněný zájem na předání. Osobní údaje vyměňované mezi společností PayPal a správcem mohou být společností PayPal předávány úvěrovým referenčním agenturám. Účelem tohoto přenosu je ověření totožnosti a úvěruschopnosti.

Společnost PayPal může sdílet osobní údaje s přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb nebo subdodavateli v rozsahu nezbytném pro plnění smluvních povinností nebo pro zpracování údajů jejich jménem.

Dotčená osoba má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů vůči společnosti PayPal. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být nutně zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.

Platná ustanovení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

13. Stránky GitHub
Tento web zobrazuje skripty formulářů pomocí technologie GitHub Pages:
https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/

14. Využívání externích vyhledávacích služeb
"Vlastní vyhledávač Google" (Google CSE) se používá jako centrální vyhledávací služba v rámci nabídky internetu. Integrovaná vyhledávací služba umožňuje fulltextové vyhledávání obsahu internetové nabídky. Přístup k této vyhledávací funkci je možný prostřednictvím integrovaného vyhledávacího pole. Vyhledávací pole na těchto webových stránkách ("vyhledávací pole") poskytuje společnost Google Inc ("Google"). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se na vaše používání vyhledávacího pole vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (dostupné na adrese http://www.google.de/privacy.html) a že používáním vyhledávacího pole souhlasíte s tím, aby společnost Google používala vaše osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

15. Právní základ pro zpracování údajů
Článek 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě, které je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DS-GVO. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO. Konečně, operace zpracování by mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

16. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f DS-GVO, je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních činností ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich společníků.

17. Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány.
Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uložení. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

18. Zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů.
Informujeme vás, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám dotčená osoba poskytla osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Osoba, které se údaje týkají, je například povinna nám poskytnout osobní údaje, pokud s ní naše sdružení uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se dotčenou osobou nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů osobou, které se údaje týkají, musí dotčená osoba kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec musí v každém jednotlivém případě dotčené osobě vysvětlit, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

19. Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí pověřenec pro ochranu osobních údajů v Bayreuthu, ve spolupráci s právníkem pro IT a právo ochrany osobních údajů Christianem Solmeckem.